Our Food


Chicken Katsu

Chicken Katsu

Cheese Katsu

Cheese Katsu

Miso Katsu

Miso Katsu

Yakisoba

Yakisoba

Shogayaki

Shogayaki

Sakana Fry

Sakana Fry

Hire Katsu

Hire Katsu

Ebi Fry

Ebi Fry